ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ MAGIC

 

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ «MAGICCOMPANYORIGINAL.COM». 

To www.magiccompanyoriginal.com  είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (αρώματα και καλλυντικά) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ελληνική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MAGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MAGIC Μ.Ι.Κ.Ε.» , που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα νομού Κοζάνης (οδός Μαιάνδρου αρ. 2Α) στην Ελλάδα (εφεξής το «www.magiccompanyoriginal.com» ή η «Εταιρεία»). 

 

Η εταιρεία παραθέτει τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, και στη συνέχεια να προβούν σε επίσκεψη/χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου 

1.Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.magiccompanyoriginal.com    ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.magiccompanyoriginal.com  προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

   1. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στο παρόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας «MAGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» . Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
   2. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, η οποία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου να είναι ακριβείς και σαφείς. 
   3. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία «MAGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.
   4. Η εταιρεία «MAGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»  δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή μέσω αυτού.

 

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών 

   1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com τηρώντας τους παρόντες Όρους  Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
   2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην Εταιρεία «MAGIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»  ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν ζημία της.

 

 

 

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου 

1.Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου.  Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.magiccompanyoriginal.com. 

   1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον παρόντα δικτυακό τόπο με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Δ. Προσωπικά Δεδομένα 

1.Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com, που θα περιέλθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της.  Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com, σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. 

 

 

Ε. Λογαριασμός Χρηστών (WebAccount) 

   1. Μέσω του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η Εταιρεία. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Εταιρεία  σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
   2. Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία για την ορθή αποτύπωσή της.

Η εγγραφή του χρήστη στο newsletter της Εταιρείας γίνεται εξ ελευθεριότητάς του και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής του στον Δικτυακό τόπο.  

Η εγγραφή του χρήστη στην Υπηρεσία newsletter της Εταιρείας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης, παρέχει στην Εταιρεία τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλει η Εταιρεία ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. 

3.Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

4.Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού. 

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας. 

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Εταιρεία. 

 

ΣΤ. Γενικοί Όροι 

   1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com.

2.Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι. 

3.Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. 

   1. Η μη ενάσκηση από  την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

5.Η  Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. 

   1. Τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.magiccompanyoriginal.com θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.